BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

 

 S T A T U T

 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

 zatwierdzony 

Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XXX/291/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

            Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie :

1.      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539  ze zmianami).

2.      ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz. 694  ze zmianami)

3.      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

4.      Niniejszego Statutu.

 

§ 2

            Biblioteka” jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3

  1. Siedzibą „Biblioteki” jest miasto Gniezno.
  2. Terenem działania „Biblioteki” jest Miasto Gniezno.

 

§ 4

1.       „Biblioteka” posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

2.       Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

3.       Nadzór  merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka  Publiczna  i  Centrum  Animacji Kultury w Poznaniu.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

 

§ 5

            „Biblioteka” służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Miasta i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy 

w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 6

            Do szczegółowego zakresu działania „Biblioteki” należy:

1.      gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2.      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz),

3.      prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

4.      organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

5.      współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami  upowszechniania  kultury,  organizacjami  i  stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

6.      doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi,

7.      realizacja zadań biblioteki powiatowej, w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.

 

 

 Rozdział III

 Organy biblioteki i jej organizacja

 

§ 7

1.      Organem zarządzającym „Biblioteką” jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny .

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

3.      Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii  Prezydenta Miasta.

4.      W przypadku nie powołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego    pracownik.

 

§ 8

1.      W „Bibliotece” zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w „Bibliotece” mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

2.      Pracowników zatrudnia, awansuje  i zwalnia dyrektor „Biblioteki”.

3.      Dyrektor i pracownicy „Biblioteki” powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

 

§ 9

1.      „Biblioteka” prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2.      W skład „Biblioteki” wchodzą:

Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ul. Mieszka I 16 oraz cztery Filie biblioteczne:

a) Filia Nr 1 przy ul. Kruczej

b) Filia Nr 2 przy ul. Staszica 12 a, 3,

c) Filia Nr 3 przy ul. Zabłockiego 12,

d) Filia Nr 9 na Os. Jagiellońskim 29, 

3.      Przy „Bibliotece” mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.      Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora „Biblioteki”, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.

 

 

Rozdział IV

 Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 10

  1. „Biblioteka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie  ustawą o rachunkowości.
  2. Podstawą gospodarki finansowej „Biblioteki” jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.

 

§ 11

    Przychodami „Biblioteki” są;

 1.      wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

2.      dotacje z budżetu,

3.      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 12

            „Biblioteka” może  pobierać   jednorazową,  roczną  opłatę  rejestracyjną   oraz  opłaty  za usługi  i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 13

            „Biblioteka” może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, lecz dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony  na cele statutowe.

 

 

Rozdział V

 Postanowienia końcowe

 

§ 14

1.      Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2.      „Biblioteka” używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012
Rady Miasta Gniezna
z dnia 24 października 2012 roku
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna
z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1,
i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

 § 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/291/2004 r. Rady Miasta Gniezna z dnia
26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna
zapis § 9, ust. 2, otrzymuje brzmienie:
W skład "Biblioteki" wchodzi:
Biblioteka Główna wraz z Wypożyczalnią dla Dzieci zlokalizowana przy ulicy
Mieszka I 15-16 oraz trzy Filie biblioteczne:
   a.   Filia Nr 1 przy ul. Kruczej 3
   b.   Filia nr 2 przy ul. Staszica 12a,
   c.   Filia nr 9 na osiedlu Orła Białego 18 (budynek Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

 

§ 3.

 

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

                                              Przewodnicząca Rady
                       Maria Kocoń