BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 

 
 

                                                 

 

DANE PODSTAWOWE  

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

 

 

STATUS PRAWNY

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna powstała na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 09 lutego 1945 r. Jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru instytucji kultury miasta Gniezna pod numerem KR/OK./2 zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna nr 2/92 z dnia 03 czerwca 1992 r. Posiada osobowość prawną. Prawną podstawą funkcjonowania BPMG jest:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z 1997 roku, z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

4. Statut Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna