BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

 

 

 REGULAMINY

                                                                                   

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA 

W

BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ  MIASTA  GNIEZNA

 

 

 

§ 1. Prawo do korzystania.

 

 

         1.         Z wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz filii  mogą korzystać osoby dorosłe oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej. Z Wypożyczalni dla Dzieci oraz filii mogą korzystać także dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum (bezpłatnie). Po dokonaniu zapisu przez bibliotekarza lub samozapisu (w formie elektronicznej ), czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną , ważną przez rok od rejestracji.

         2.         Przy zapisie zgłaszający się powinien:

-        okazać ważny dowód osobisty (uczeń legitymację szkolną) oraz numer  PESEL,

-        w przypadku obcokrajowców, ważną kartę stałego pobytu lub czasowego pobytu              w Polsce,

-        zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego  Regulaminu.

3.        Znajomość regulaminu obowiązuje również rodziców lub opiekunów prawnych, którzy  odpowiadają za niepełnoletniego czytelnika podpisując zobowiązanie w obecności dyżurującego bibliotekarza.

         4.         Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę  o zmianie adresu zamieszkania. W przypadku konieczności ustalania przez bibliotekę aktualnego adresu, od czytelnika pobiera się dodatkowo opłatę za informację adresową.

         5.         Czytelnik korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, wszelkich teczek, siatek, toreb itp.

 

 

§ 2.    Kaucje.

 

 1. Od czytelników nie będących stałymi mieszkańcami Gniezna i terenu działania Sądu Rejonowego w Gnieźnie, pobierana jest kaucja zwrotna. Kaucja odpowiada średniej aktualnej cenie książki, audiobooka lub płyty CD (za każdą  wypożyczoną pozycję).
 2. Nie pobiera się kaucji od osób uczących się i pracujących w Gnieźnie.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na konto Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.

 

 

§ 3.  Wypożyczanie

 

         1.         W związku z obowiązującym komputerowym sposobem rejestracji wypożyczeń, podstawą ewentualnych roszczeń biblioteki wobec czytelnika będzie wydruk komputerowy wypożyczonych zbiorów.

         2.         Przy wypożyczaniu książek, audiobooków  lub płyt czytelnik zobowiązany jest do okazania elektronicznej karty czytelnika. Karta nie może być udostępniana innym osobom. W przypadku utraty karty, nowa karta (duplikat) będzie wydana po uiszczeniu stosownej opłaty.

         3.         Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 8 książek w tym 2 audiobooki  lub 2 płyty na okres nie dłuższy niż 35 dni.

         4.         Na prośbę czytelnika złożoną przed upływem terminu zwrotu wypożyczonej książki, audiobooka lub płyty (wyrażoną telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w bibliotece), biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

         5.         Biblioteka może żądać zwrotu książek, audiobooków lub płyt przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

         6.         Na prośbę czytelnika, biblioteka może rezerwować książki, audiobooki lub płyty aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówione materiały biblioteczne  należy odebrać w ciągu 7 dni.

         7.         Czytelnik może za pośrednictwem Internetu zarezerwować sobie książki, audiobooki  lub płyty aktualnie dostępne w wypożyczalni.

         8.         Wybrane książki, audiobooki  lub  płyty czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone zbiory biblioteczne.

 

 

§ 4.    Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

 

 1. Za przetrzymanie książek, audiobooków lub płyt ponad terminy określone w § 3 pkt 2 i 3, pobiera  się opłatę.
 2. W przypadku wysłania upomnień, wezwania ostatecznego, do opłaty za przetrzymanie książek, audiobooków lub płyt dolicza się tzw. koszty wysłania upomnień, wezwań.
 3. Upomnienia i wezwanie ostateczne  wysyłane są do rodziców lub opiekunów prawnych czytelników niepełnoletnich.
 4. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień, wezwań  przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek, audiobooków lub  płyt oraz uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

 

 

§ 5.    Poszanowanie materiałów bibliotecznych

 

Czytelnik powinien otoczyć wypożyczone materiały biblioteczne należytą troską, aby nie uległy zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Przed wypożyczeniem winien zwrócić uwagę na stan  fizyczny książki, audiobooka lub płyty, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

§ 6.    Zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych

 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych  czytelnik ma obowiązek je odkupić. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik ma obowiązek zapłacić odszkodowanie w następującej wysokości:

      w przypadku książki beletrystycznej do 3-krotnej średniej ceny książki,

      w przypadku książki popularnonaukowej do 6-krotnej średniej ceny książki,

      w wyjątkowych przypadkach czytelnik może w uzgodnieniu z bibliotekarzem, dostarczyć             w miejsce zagubionej książki, audiobooka lub płyty inne o równej wartości, przydatne bibliotece,

      w przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązanie za całość dzieła,

      w przypadku zagubienia audiobooka lub płyty do 3-krotnej średniej ceny płyty.

 

§ 7.    Porady i informacje.

 

 1. Bibliotekarz informuje czytelnika o sposobie korzystania ze zbiorów i katalogu elektronicznego.
 2. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze pomaga w doborze, korzystaniu z katalogu elektronicznego oraz wydawnictw informacyjnych.

 

 

§ 8.    Klauzula informacyjna dla czytelnika.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 12a.

2.    Inspektorem ochrony danych w bibliotece jest Pan Tomasz Ławniczak, adres e-mail: czytelniabg@biblioteka.gniezno.pl

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełniania jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.    Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

§ 9.    Postanowienia końcowe.

 

 1. Wysokość rocznej opłaty rejestracyjnej, aktualnej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz tzw. kosztów wysłania upomnień i wezwania ostatecznego ustala Dyrektor BPMG w drodze zarządzenia.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Zeszytu skarg i wniosków” znajdującego          się u dyżurującego bibliotekarza.
 3. W stosunku do czytelników, co do których egzekucja należności biblioteki nie dała wcześniej rezultatu, odmawia się prawa do korzystania z placówek BPMG. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach – na stałe pozbawiony praw do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, za pośrednictwem Dyrektora BPMG.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia  25 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

                                         

REGULAMIN

 

CZYTELNI  INTERNETOWEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  GNIEZNA

 

 

 

§ 1.

 

          Niniejszy Regulamin ustanawia zasady bezpłatnego dostępu do Internetu w placówkach  Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.

 

 

§ 2.

 

Stanowiska komputerowe w Czytelni służą do celów edukacyjno                         -informacyjnych – w godzinach udostępniania Czytelni.

 

 

§ 3.

 

1.     Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać zarejestrowani czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna po:

a)  okazaniu się aktualną legitymacją biblioteczną,

b)  zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

2.   W Wypożyczalni dla Dzieci Biblioteki Głównej pierwszeństwo do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu mają dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum.

 

 

§ 4.

 

Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba, maksymalny czas pracy                  przy komputerze wynosi jedna godzina. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego.

 

 

§ 5.

 

Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania bibliotekarza o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

 

§ 6.

 

Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. Urządzenia komputerowe włącza i wyłącza bibliotekarz. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkowania.

 

§ 7.

 

Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

 

§ 8.

 

Korzystającym z Internetu nie wolno:

-         usuwać plików,

-         zmieniać ustawień systemowych,

-         usuwać karty sieciowej,

-         przeglądać stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych, powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

 

 

§ 9.

 

Kopiowanie informacji z Internetu dostępne jest tylko na płytę CD nabytą 
u dyżurującego bibliotekarza w cenie jednego złotego.

 

 

§ 10.

 

Drukowanie wybranych lub napisanych tekstów jest odpłatne i wynosi 20 groszy za jedną stronę w formacie A-4.

 

 

§ 11.

 

Nie stosowanie się do w/w Regulaminu spowoduje zakaz korzystania                       ze stanowisk komputerowych w czytelniach internetowych Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.

 

 

§ 12.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 01 lutego 2011 r.