BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Wstęp

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gniezna i regionu gnieźnieńskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu (na zewnątrz)

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej.

4. Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturowych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.

6. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad utworzonymi filiami i punktami bibliotecznymi.

7. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w przypadku podpisania stosownego porozumienia między zainteresowanymi samorządami lokalnymi.