BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów bibliotecznych.

3. Przychodami Biblioteki są:

- wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej

- dotacje z budżetu

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł

4. Biblioteka może pobierać jednorazową roczną opłatę rejestracyjną oraz opłaty za usługi i wydawnictwa a wpływy przeznaczać na cele statutowe